woensdag 13 mei 2009

Belgie heeft toekomst

.
Belgie heeft toekomst

Ondanks alle pogingen om verdeeldheid te zaaien en Vlamingen, Brusselaars en Walen tegen elkaar op te zetten blijft België voor ons een erg waardevol samenlevingsmodel. Als we er in België niet in slagen om samen te leven over de taal- en culturele grenzen heen, wat moet er dan van het Europese project worden? Hoe aanlokkelijk het ook lijkt om ons terug te plooien op de eigen groep met wie wij taal en cultuur delen, meer dan een vals gevoel van veiligheid zal ons dat niet opleveren. Samenleven in een democratische samenleving is samenleven in verschil: tussen Nederlandstalige en Franstalige, werknemer en werkgever, allochtoon en autochtoon, man en vrouw, hetero en holebi. Net dat verschil maakt onze samenleving dynamisch. Democratische instellingen zoals het parlement en het sociaal overleg werden ontworpen om aan het samenleven in verschil vorm te geven, met vrijheid, gelijkheid en solidariteit als basiswaarden. Het is een illusie te geloven dat men door de verschillen te verkleinen, door het land op te splitsen, meer democratie krijgt. Het tegendeel is waar. Zonder verschil, geen democratie.
Ons project voor België lijkt in niets op het vroegere unitaire, Belgique à papa. Het verwerpt wel het eeuwige gekibbel van Vlaamse en Franstalige fronten. Het gelooft niet dat we enkel kunnen samenleven indien we dezelfde taal spreken. In welke taal we ons ook uitdrukken, onze idealen en zorgen zijn universeel menselijk. Veiligheid en sociale bescherming, een propere leefomgeving, respect, het recht op vrije meningsuiting, enz. Ons project voor België is onversneden progressief. Het wordt gedragen door alle Belgen die erkennen dat ze van elkaar verschillen en die verschillen niet wegmoffelen onder een verstikkende eenvormigheid, maar beseffen dat er geen andere keuze is dan in dit kleine land met elkaar samen te leven.

De politieke crisis van de voorbije jaren is de uiting van het falen van de huidige politieke elite en haar communautaire aanpak. Verschillen tussen bevolkingsgroepen onophoudelijk uitvergroten en tegelijkertijd verschillen binnen bevolkingsgroepen verdoezelen haalt enkel de meest destructieve krachten in ons verschillend zijn naar boven. De politieke crisis is dan ook een dringende oproep aan progressieve krachten om onze democratische instellingen te herdenken om op een nieuwe, creatieve manier vorm te geven aan dat verschil. België vond in het verleden wel steeds creatieve oplossingen. Door haar politieke experimenten is België een waardig gastland voor de Europese instellingen.

Ook aan de sociale en economische verschillen - die tussen werknemer en werkgever - geeft de Belgische samenleving creatief vorm. Ons sociaal overlegmodel zorgt voor een rechtvaardiger verdeling van onze welvaart en voor de nodige politieke stabiliteit. Het sociaal overleg, de sociale zekerheid en de arbeidswetgeving moeten Belgisch blijven. Ze garanderen gelijk loon voor gelijk werk onder gelijke werkomstandigheden. Interpersoonlijke solidariteit via de sociale zekerheid vermijdt al te grote verschillen tussen arm en rijk. De economische crisis die we vandaag doormaken neemt een ongeziene omvang aan. Ons sociaal zekerheidsstelsel vangt gedeeltelijk de vaak dramatische gevolgen op. Dit willen we zo houden. Anderzijds hypothekeert communautaire verdeeldheid en een inefficiënte taakverdeling tussen verschillende beleidsniveaus de capaciteit van de overheid om de crisis aan te pakken. We willen een staatshervorming die bevoegdheden herschikt in functie van objectieve noden en niet van machtsspelletjes. Een staatshervorming die ook oog heeft voor het versterken van die federale structuren die de solidariteit en de efficiëntie van onze overheidsadministraties bevorderen. Op Belgisch niveau zijn we beter beschermd tegen de schokken van de globalisering, die een regio in de ene eeuw opstuwt in de vaart der volkeren om ze de andere eeuw in diepe armoede te storten.

Samenleven in verschil is niet vanzelfsprekend. Er moet iedere dag opnieuw aan gewerkt worden. Het dwingt ons het samenleven te blijven heruitvinden en onze instellingen en overlegorganen telkens opnieuw aan te passen. Ons terugplooien op onze eigen groep is geen oplossing. Het vergiftigt de voedingsbodem waarop democratie bloeit. Omdat het versterken van de solidariteit ons dierbaar is, steunen wij initiatieven zoals het volksfeest Belgavox die een krachtig signaal willen geven dat verdelen en splitsen ons niet verder helpt. België heeft toekomst.

Stijn Oosterlynck (KUL); Patrick Deboosere (VUB); Eric Balliu (architect); Bert Beyens (RITS); Jan Blommaert (University of Jyväskylä); Bambi Ceuppens (KMMA); Saddie Choua (videaste); Ronald Commers (UGent); Eric Corijn (VUB); Lieven De Cauter (KUL/RITS); Stefan De Corte (VUB); Pascal De Decker (Hogeschool Gent/St.Lucas); Herman De Ley (Ugent); Helga De Valk (VUB); Patrick De Vos (auteur); Pascal Debruyne (UGent); André Decoster (KUL); Aleidis Devillé (KUL); Jan Dumolyn (UGent); Thierry Eggerickx (UCL); Mohamed El Omari (Divers en Actief); Sylvie Gadeyne (VUB); Eric Goeman (woordvoerder Attac Vlaanderen); Kristien Hemmerechts (schrijfster); Stefan Hertmans (schrijver); Dirk Jacobs (ULB); Chris Kesteloot (KUL); Rudi Laermans (KUL); Dieter Lesage (Erasmus Hogeschool Brussel); Maarten Loopmans (Erasmus Hogeschool Brussel); Fred Louckx (VUB); Ico Maly (KifKif); Francine Mestrum (ULB); Anne Morelli (ULB); Dany Neudt (KifKif); Luc Pien (Sint Lucas Beeldende Kunst); Rik Pinxten (UGent); Eric Remacle (ULB); Peter Reynaert (UA); Piet Saey (UGent); Johan Simons (Artistiek Directeur NTGent); Kris Smet (actrice); Erik Swyngedouw (University of Manchester); Fernand Tanghe (UA); Jan Teurlings (Universiteit van Amsterdam); Monika Triest (schrijfster); Tom Truyts (KUL); Dirk Tuypens (acteur); Jan Van Bavel (VUB); Gie van den Berghe (UGent); Leen Van der Vorst (Victoria Deluxe); Johan Van Hoorde; David van Reybroeck (schrijver); Luckas Vander Taelen (RITS); Karel Vanhaesebrouck (UMaastricht/RITS); Frederic Vermeulen (Universiteit van Tilburg); Jacques Vilrokx (VUB); Dominique Willaert (Victoria Deluxe); Karim Zahidi (UA/UGent); Sami Zemni (UGent).
.

Geen opmerkingen: